Inspiratie

Wat is bouwcommunicatie?

Omgevingsmanagement is een breed begrip. Toch draait het uiteindelijk om één ding: het in goede banen leiden van een project. Daarvoor is bouwcommunicatie van groot belang. Bouwcommunicatie omvat alle communicatieve taken van een omgevingsmanager ‘naar buiten toe’. Van informeren van de omgeving tot relaties onderhouden met betrokken stakeholders. Goede bouwcommunicatie leidt dan tot de volgende, onmisbare doelstellingen:

  • Het imago van de bouwer borgen.
  • Medewerking voor het project realiseren.
  • Goede verhoudingen creëren met stakeholders.
Bouwcommunicatie versus conditionering

Over het algemeen maken we onderscheid tussen bouwcommunicatie enerzijds, en conditionering anderzijds. Conditionering draait namelijk om alle onderliggende zaken die een project vooráf mogelijk maken. Voorbeelden zijn vergunningen, archeologische rapporten en de huidige ecologie van een project. Zijn die zaken geregeld, dan kun je in principe van start. Bouwcommunicatie gaat daarentegen over de ‘zachtere’ voorwaarden van een project: betrekken van de juiste stakeholders, goede relaties onderhouden en het duidelijk informeren van de omgeving over (te verwachten) hinder. Alleen daarmee zorg je niet alleen dat je kunt starten, maar dat het project daadwerkelijk soepel blijft verlopen.

Tijdig, eenduidig en helder communiceren

Bouwcommunicatie draait om tijdig, eenduidig en helder communiceren met stakeholders en omgeving. Dat betekent dat jij, als omgevingsmanager, zorgt dat iedere betrokken partij op de hoogte is van het project. Dit doe je bijvoorbeeld door informatiebrieven, overleggen, een inloopspreekuur of een app. Zaken als planning, voortgang en verwachte hinder zijn zo voor niemand een verrassing.

Imago borgen en draagvlak behouden

Goede bouwcommunicatie leidt tot goede ‘reclame’ voor de bouwer. Wanneer tijdig, eenduidig en helder is gecommuniceerd met de omgeving, weten zij wat ze kunnen verwachten van een aannemer. Ook weten zij bij wie zij terecht kunnen met meldingen, vragen of klachten. Stakeholders voelen zich zo gehoord en dat creëert draagvlak voor een project. Daarnaast voorkom je zo imagoschade.

We hebben elkaar nodig

Voor soepel projectverloop hebben we elkaar nodig. Een straat openbreken kan bijvoorbeeld niet zomaar, of als slechts één partij dat wil. Iedere stakeholder moet betrokken zijn en alle belangen moeten worden gehoord. Enkel door goede samenwerking onderling en als iedereen ‘on board’ is, verloopt een project op rolletjes.

Relatie met stakeholders

Bouwcommunicatie leidt tot goede onderlinge verhoudingen met stakeholders. Dat is van belang, omdat zij een zekere ‘macht’ hebben die het projectverloop kunnen belemmeren. Is een perceeleigenaar bijvoorbeeld ontevreden over de communicatie naar hem of haar toe? Of is niet goed naar hem of haar geluisterd? Dan zou dat wel eens kunnen leiden tot een bezwaar op een vergunning. Is de relatie met hen al vroegtijdig goed, dan voorkomt dat botsingen in de toekomst.

Plan een demo

Wij laten u graag alle ins en outs van de Omniom omgevingsapp zien tijdens een persoonlijke demo.